Làm thế nào để thay đổi các tùy chọn của hệ thống? – SME2022

Các bạn đang xem chủ đề về : “Làm thế nào để thay đổi các tùy chọn của hệ thống? – SME2022”

Đánh giá về Làm thế nào để thay đổi các tùy chọn của hệ thống? – SME2022


Xem nhanh

Thiết lập các thông tin liên quan đến nghiệp vụ Bán hàng:

 • Cho phép lấy giá bán gần nhất theo từng khách hàng: nếu tích chọn, thì khi lập báo giá, đơn đặt hàng, chứng từ bán hàng, hoá đơn, hợp đồng hệ thống sẽ lấy đơn giá bán gần nhất của hàng hoá theo đối tượng, đơn vị tính và chi nhánh.
 • Cảnh báo khi không chọn nhân viên bán hàng trên chứng từ: nếu tích chọn, mà trên chứng từ (bán hàng, hoá đơn, hàng bán trả lại…) không chọn thông tin nhân viên bán hàng, khi cất giữ hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo.
 • Có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế: nếu tích chọn thì trên các chứng từ liên quan đến bán hàng (như báo giá, đơn đặt hàng, chứng từ bán hàng, hoá đơn, hàng trả lại, Giảm giá, hợp đồng) sẽ xuất hiện thêm một cột Đơn giá sau thuế và nảy sinh thêm chức năng Tính lại thành tiền theo đơn giá sau thuế:
  • Ưu tiên tính thành tiền theo đơn giá sau thuế: chỉ cho phép tích chọn nếu thông tin Có nảy sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế đã được tích chọn.
   • Nếu tích chọn, thông tin Thành tiền sẽ được tính theo công thức = Số lượng x Đơn giá/(1 + % thuế GTGT)
   • Nếu không tích chọn, thông tin Thành tiền sẽ được tính theo công thức = Số lượng x Đơn giá
  • Tự động tính số lượng khi nhập Đơn giá sau thuế và Thành tiền sau thuế: nếu tích chọn thì trên chứng từ bán hàng và hóa đơn hiển thị thêm cột Thành tiền sau thuế, khi nhập Đơn giá sau thuếThành tiền sau thuế chương trình sẽ tự động tính ra Số lượng.

 • Cảnh báo khi giá bán thấp hơn giá mua gần nhất trong sản phẩm: nếu tích chọn thì mà trên chứng từ bán hàng, hóa đơn bán hàng có đơn giá bán lớn hơn đơn giá mua gần nhất trong danh mục, khi cất giữ hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo.
 • Không cho phép sửa Đơn đặt hàng đã có phát sinh Chứng từ bán hàng, Xuất kho bán hàng:
  • Nếu tích chọn, kế toán sẽ không được phép sửa Đơn đặt hàng sau khi đã có nảy sinh Chứng từ bán hàng, Xuất kho bán hàng chọn Đơn đặt hàng này.
  • Nếu không tích chọn, kế toán có khả năng sửa lại Đơn đặt hàng kể cả trường hợp đã có sinh ra Chứng từ bán hàng, Xuất kho bán hàng chọn Đơn đặt hàng này.
 • Cho phép lập nhiều hóa đơn từ 1 chứng từ bán hàng: Nếu tích chọn thì khi thực hiện chức năng Lập hóa đơn từ chứng từ bán hàng, có thể chọn số lượng thực xuất hóa đơn nhỏ hơn số lượng trên chứng từ bán hàng. Các chứng từ bán hàng chưa được xuất hết số lượng vẫn tiếp tục xuất được các hóa đơn khác.
 • Lấy thông tin khách hàng theo hóa đơn khi sinh chứng từ từ tab Đề nghị ghi nhận doanh thu
  • Nếu tích chọn: Các thông tin khách hàng trên các chứng từ sinh ra sẽ giữ nguyên như trên hóa đơn ngay cả khi chọn lại mã khách hàng.
  • Nếu bỏ tích chọn: Thông tin khách hàng lấy theo thông tin khai báo trên sản phẩm.
 • Cảnh báo khi vượt ngưỡng nợ tối đa trên danh mục Khách hàng:
  • Không cảnh báo: tích chọn, hệ thống sẽ vẫn cho ghi sổ bình thường và không cảnh báo gì trong trường hợp Tổng số dư công nợ của Khách hàng > Số nợ tối đa.
  • Cảnh báo: tích chọn, khi thực hiện ghi sổ các chứng từ hệ thống sẽ cảnh báo nếu Tổng số dư của các tài khoản tích chọn cụ thể theo Khách hàng đang hạch toán trên chứng từ > thông tin Số nợ tối đa đã được khai báo trên sản phẩm Khách hàng 
  • Cảnh báo và không ghi sổ: tích chọn, hệ thống sẽ cảnh báo đồng thời không cho ghi sổ nếu Tổng số dư của các tài khoản tích chọn cụ thể theo khách hàng đang hạch toán trên chứng từ > thông tin Số nợ tối đa đã được khai báo trên danh mục Khách hàng
 • Cảnh báo khi lập chứng từ ghi nhận nợ mà khách hàng có khoản nợ quá hạn thanh toán
  • Nếu tích chọn Cảnh báo thì: khi ghi sổ chứng từ ghi nhận nợ mà Khách hàng có khoản nợ quá hạn chưa thanh toán, chương trình cảnh báo và vẫn cho phép ghi sổ:
  • Nếu tích chọn Cảnh báo và không ghi sổ thì: khi ghi sổ chứng từ ghi nhận nợ mà Khách hàng có khoản nợ quá hạn chưa thanh toán, chương trình cảnh báo và không cho phép ghi sổ
 • Cách lấy số liệu Thực chi của Hợp đồng bán: Thiết lập này gây ảnh hưởng cách lấy số liệu cột Thực chi và các chứng từ hiển thị tại tab Thực chi trên danh sách Hợp đồng bán, chi tiết:
  • Khi ghi nhận chi phí: Khi chọn tùy chọn này thì số liệu Thực chi sẽ lấy dữ liệu từ các chứng từ ghi nhận chi phí có sinh ra hợp đồng bán (Ví dụ: Các chứng từ hạch toán Nợ TK 621, 622, 623, 627, 641, 642, 632, 635, 811/Có TK 331, 3388, 11x).
  • Khi thực chi bằng tiền: Khi chọn tùy chọn này thì số liệu Thực chi sẽ lấy dữ liệu từ các chứng từ chi tiền có phát sinh hợp đồng bán (Ví dụ: Các chứng từ hạch toán Nợ 331, 3388/Có TK 11x).
  • Cả hai: Khi chọn tùy chọn này thì số liệu Thực chi sẽ lấy dữ liệu từ tất cả các chứng từ ghi nhận chi phí và chứng từ chi tiền có sinh ra hợp đồng bán.
 • Quản lý công nợ Khách hàng cụ thể theo từng hoá đơn:
  • Nếu tích chọn, hệ thống sẽ bù trừ công nợ cụ thể theo từng hoá đơn. Đồng thời, tự động đối trừ giữa các chứng từ công nợ và chứng từ bù trừ.
  • Nếu không tích chọn, hệ thống sẽ chỉ bù trừ công nợ giữa các tài khoản công nợ của cùng một Khách hàng. Nếu muốn theo dõi công nợ theo hoá đơn thì phải thực hiện đối trừ giữa chứng từ công nợ với chứng từ bù trừ.
 • Cách lấy số lượng đã giao của vật tư, hàng hoá trên đơn đặt hàng, hợp đồng bán:
  • Tích chọn Lấy từ chứng từ bán hàng, hàng bán trả lại, thông tin Số lượng đã giao trên Đơn đặt hàng hoặc Hợp đồng bán sẽ được lấy từ chứng từ bán hàng, hàng bán trả lại:

  • Tích chọn Lấy từ phiếu xuất bán hàng, nhập kho hàng bán trả lại, thông tin Số lượng đã giao trên Đơn đặt hàng hoặc Hợp đồng bán sẽ được lấy từ phiếu xuất kho bán hàng, phiếu nhập kho hàng bán trả lại.


Bài viết liên quan